کارگاه بلوغ امنیت سایبری

ارتقاء فرهنگ امنیت در سازمان و در نتیجه افزایش سطح بلوغ آن جز از طریق کارگاه‌های عملی و جا افتادن مطالب به صورت قدم به قدم ممکن نیست. به همین منظور شرکت فراکنش سرمایه گذاری عمده‌ای در طراحی و پیاده‌سازی کارگاه‌های بلو امنیت سایبری نموده است:

  • برگزاری کارگاه‌ها در سطوح مختلف کارشناسی، مدیریتی و مدیران ارشد
  • توضیح کامل بلوغ امنیت و نحوه ارزیابی آن در سازمان
  • آزمون سنجش سطح بلوغ هر واحد در کارگاه
  • امکان برگزاری کارگاه در محل کارفرما و یا در مکان‌های دیگر