آموزش‌های پایه و پیشرفته امنیت

  • آموزش‌های گروهی مبتدی تا پیشرفته عمومی امنیت
  • آگاهی سنجی کارکنان
  • کنفرانس‌های گروهی امنیت سایبری
  • آموزش جهت کسب مدارک بین‌المللی
  • آموزش‌های تخصصی امنیت
  • آموزش تیم پاسخگویی به رخداد
  • آموزش آگاهی از وضعیت
  • آموزش توسعه امن نرم‌افزار SDLC