حاکمیت امنیت و معماری امنیت

داستان هر بنای خوب از معماری شروع می‌شود

  • معماری امنیت بر اساس معماری سازمان
  • طراحی لایه‌های مختلف معماری امنیت بر اساس معماری سازمان
  • تنوع دانشی تیم طراحی
  • جلسات چهره به چهره با بخش‌های مختلف سازمان
  • بررسی و مشاوره چارچوب‌های مختلف امنیتی
  • تطبیق نیازمندی‌های امنیتی سازمان با تجربه‌های جهان