برگزاری کارگاه

کارگاه بلوغ امنیت سایبری

در این کارگاه مفاهیم بلوغ امنیت سایبری و مدل C2M2 به طور مفصل توسط متخصصین امنیت توضیح داده می‌شود.

دامنه‌های C2M2 به صورت دقیق و مفصل شرح داده می‌شود.

به همراه برگزاری این کارگاه، راه اندازی و استفاده از سامانه برنامه ریزی امنیت سازمانی توصیه می‌شود.