workflow

سامانه گردش کاری

گردش کار عبارت است از اتوماسیون فرآیندهای کاری که بر طبق آن اسناد و مدارک موجود در سازمان از یک شخص به شخص دیگر جهت اقدامات مورد نیاز ارجاع داده می‌شود. این ابزار برای طراحی گردش‌های کاری موجود در سیستم بکار می‌رود. گردش‌های کاری می‌توانند ثابت, الگودار, ترکیبی و یا غیر قابل پیش‌بینی (گردش کار آزاد) باشند.