user-behavior-analytics

سامانه تحلیل رفتاری

سامانه تشخیص ناهنجاری های امنیتی، با تحلیل رفتار کاربران و سامانه ها.

چرا تحلیل رفتاری؟

به طور کلی سوء استفاده‌کنندگان/ حمله‌کنندگان، معمولا رفتاری نامتعارف و ناهنجار بروز می دهند.

قریب به تفاق ابزا‌های تحلیلی و امنیتی موجود signature-based هستند.

تعریف signature وابسته به دانش اپراتورهای فنی شبکه است.

چرا تحلیل رفتار؟

1 به طور کلی سوء استفاده کنندگان، معمولا رفتاری نامتعارف و ناهنجار بروز می دهند.

2 منظور از رفتارشناسی، داده کاوی با مقایسه رفتار حال با سابقه رفتاری کاربران یا سیستم ها است.

3 قریب به اتفاق ابزارهای تحلیلی و امنیتی موجود Signature-based هستند که وابسته به دانش اپراتورهای فنی شبکه است.

قابلیت های سامانه تحلیل رفتاری شرکت فراکنش

تشخیص حملات ناشناخته (zero-day attacks) و جدید که signature از آنها وجود ندارد.

تشخیص نشانه های اولیه سوء استفاده از سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی.

مدیریت و پیشگیری از کلاهبرداری (Fraud Management)

تشخیص و پیشگیری از حملات منع خدمت (DoS و DDoS).

امکان استفاده در شبکه های کامپیوتری و مخابراتی با کاربران زیاد (پشتیبانی از Big-Data)

داشبرد یکپارچه جهت مشاهده گزارش ناهنجاری ها و رفتار کاربران

پایش دائمی با نظارت بر تغییرات رفتارهای کاربران و دریافت هشدارهای مرتبط

امکان تحلیل رفتاری مشترکین شبکه های مخابراتی، سرویس های ارزش افزوده، موبایل های و سایر دستگاه های کامپیوتری و سایر تجهیزات فناوری اطلاعات

نحوه عملکرد سامانه