salary

سامانه شهریه

از آنجا که برگزاری دوره‌های آموزشی شامل هزینه‌های مختلفی از جمله حق التدریس استاد، هزینه‌های کلاس، لوازم آموزشی، غذای کارمندان، بیمه و… است، کنترل این موارد و مشخص نمودن هزینه برپایی یک کلاس تجربی بوده و تقریبا فاکتور مشخصی برای تعیین آن وجود ندارد، و از آنجا که هر کدام از این موارد شامل هزینه‌های مربوط به خوداست و سودآوری برپایی یک دوره، منوط به پرداخت این موارد و کسب یک سود نسبی است، به همین دلیل سیستم شهریه شرکت فراکنش، سعی بر آن داشته تا با ثبت جزیی‌ترین هزینه‌های برپایی یک دوره، و مشخص کردن تمامی آنها، هزینه واقعی برپایی یک کلاس را مشخص نماید.

قیمت تمام شده دوره،

پیش‌بینی درآمد،

حق‌التدریس اساتید،

برآورد هزینه دوره،

پرداخت متفرقه،

حق‌التدریس دوره.