objective

سامانه مدیریت بر مبنای هدف

سیستم مدیریت بر مبنای هدف ،یکی از روشهای متداول جهت اجرای فرآیند هدفگذاری در سازمانهاست که با هدف ایجاد رابطه مناسب بین سطوح بالا و پایین سازمان و افزایش سطح مشارکت و عملکرد کارکنان، به تعریف و کنترل اجرای اهداف در سازمان اقدام می نماید.

در این راستا نرم افزار مدیریت بر مبنای هدف، امکان تعریف اهداف، ورود به پیشرفتهای ماهیانه و تهیه گزارشهای مدیریتی لازم جهت کنترل دقیق فرآیند هدفگذاری و اجرای آن را فرآهم می آورد.

مدیر سیستم می تواند نرم افزار را بر اساس نیازمندیهای سازمان مطبوع خویش پیکربندی نماید.

امکانات سامانه مدیریت بر مبنای هدف

موارد زیر از جمله امکاناتی است که در بخش تنظیمات سیستم وجود دارد:

• فعال / غیر فعال کردن برخی از قابلیتهای سیستم

• تعیین محدودیتهای مربوط به تعریف اهداف

• تعیین مقادیر پیش فرض ضرایب جهت محاسبه پیشرفت اهداف

• تعیین زمان مجاز ورود پیشرفتهای ماهیانه و محاسبه پیشرفت ماهیانه اهداف

• تعریف اهداف چارت سازمانی

نرم افزار امکان تعریف ویژگیهای مختلف اهداف  سازمان را فرآهم می آورد. از جمله:

• تعریف مشخصات سازمانهای بهره بردار

• تعریف چارت سازمانی بصورت درختی

• تعریف پست سازمانی برای کاربران در ارتباط به چارت سازمانی

• تعریف اهداف بصورت درختی

• تعریف محورهای کلان برای اهداف

• تعریف شاخصهای اثر بخشی و نتایج مورد انتظار برای اهداف کلان

• تعیین وزنهای زمانی،هزینه ای و کیفی برای اهداف

• تعیین محدوده زمانی اجرای هدف و اعتبار مصوب آن

• ارتباط به چارت سازمانی از طریق تعیین متولی هدف

با ورود اطلاعات پیشرفت ماهیانه در پایان هر ماه، محاسبه پیشرفت از پایینترین سطح درخت اهداف (وظایف) شروع شده و با توجه به وزنهای اهداف پیشرفت سطوح بالاتر محاسبه می گردد.

کارایی واحد های سازمانی مرتبط بر اساس میزان پیشرفت  واقعی به پیشرفت مورد انتظار اهداف، بصورت ماهیانه محاسبه می گردد.

گزارشات سیستم

• نمودارهای ماهانه پیشرفت وظایف

• نمودارهای مقایسه عملکرد واحدهای سازمانی

• نمودار مقایسه پیشرفت اهداف زیر مجموعه یک هدف خاص

• نمودار مقایسه پیشرفت معادل اهداف زیر مجموعه یک هدف خاص

• نمودار وزن معادل اهداف زیر مجموعه یک هدف خاص

• نمودار مقایسه هزینه انجام شده و هزینه مورد انتظار هدف

نحوه عملکرد سامانه