growth

برنامه ریزی امنیت سازمانی

نسل نوین مدیریت امنیت در سازمان ها و زیر ساخت های حیاتی

نوعی ERP مخصوص امنیت

رویکردهای اصلی نرم افزار

.اولین گام پیش از هر تصمیم امنیت به حساب می آید

ارزیابی وضعیت فعلی امنیت سازمان با نظرسنجی های استاندارد و نرمالسازی نظرات

شناسایی وضعیت شکاف های امنیتی به کمک تحلیل نتایج نظرسنجی

اولویت بندی فرایند امن سازی با دخالت کاربران و استانداردهای سامانه

برنامه ریزی فرآیندهای اولویت بندی شده از طریق سیستم مدیریت پروژه

مدیریت اجرا فرآیندها از طریق سیستم مدیریت پروژه

ویژگی‌های خاص سامانه

پشتیبانی از استانداردهای CMM و CSR و ISMS

تولید سند راهبرد امنیتی

تولید خلع های امنیتی و توصیف نقشه راه

مدیریت اجرای پروژه و اقدام‌ها امنیتی

مدیریت فرایندهای امنیتی

قابلیت اتصال به کلیه نرم افزارهای مدیریت پروژه شناخته شده