بروز‌ترین مقالات امنیت

مقالات شرکت فراکنش به صورت زیر دسته بندی می‌شوند:

  • امنیت نرم‌افزار

چرخه عمر توسعه امن

چرخه عمر توسعه امن

توسعه امنیت نرم‌افزار

توسعه امنیت نرم‌افزار

معرفی امنیت نرم‌افزار

معرفی امنیت نرم‌افزار

  • مدیریت امنیت و بلوغ امنیت سایبری

بلوغ امنیت سایبری در شرکت‌های کوچک

کاربرد بلوغ امنیت سایبری

بلوغ امنیت سایبری

  • امنیت شبکه‌ تلفن همراه (GSM,2G,3G,4G,5G)

معرفی GPRS و 3G

معرفی GSM

معرفی امنیت شبکه تلفن همراه

  • حاکمیت و معماری امنیت

معماری امنیت

کاربرد معماری امنیت در شرکت‌های بزرگ و کوچک

معماری امنیت چیست؟

  • تحلیل کلان داده

تحلیل رفتاری چیست؟

چرا تحلیل کلان داده؟

تحلیل کلان داده چیست؟

  • هوش مصنوعی

چرا هوش مصنوعی؟

کاربرد هوش مصنوعی

هوش مصنوعی چیست؟